�����������֡��
A little text to describe your forum 
֡  
 ѤҪԡ(Register)��Ѥ���Ҫԡ(Register) 
 ���������   ����   ªҪԡ��ª�����Ҫԡ   ���������� 
 ǹ(Profile)��������ǹ���(Profile)   к礢ͤǹ�������к������礢�ͤ�����ǹ���   к(Log in)�������к�(Log in) 
Rapbit rpg

 
ҧǢ   ͺ    �����������֡�� -> Phpbb3
��ҹ��Ǣ�͡�͹˹�� :: ��ҹ��Ǣ�ͶѴ�  
����� ��ͤ���
ryuozero
Site Admin


�������: 13 Jul 2005
�ͺ: 1145

ͺ�ͺ�����: Wed Dec 05, 2007 8:49 am    ����ͧ: Rapbit rpg ͺҧͤ

��ͻ�������������鹺����
�Դ������=SQL=


Code:
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('rabbitoshi_enable', '1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('rabbitoshi_name', 'Rabbistoshi');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('rabbitoshi_enable_cron', '1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('rabbitoshi_cron_time', '86400');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('rabbitoshi_cron_last_time', '0');

CREATE TABLE phpbb_rabbitoshi_config (
  creature_id smallint(2) NOT NULL default '0',
  creature_name varchar(255) NOT NULL default '',
  creature_prize int(8) NOT NULL default '0',
  creature_max_hunger int(8) NOT NULL default '0',
  creature_max_thirst int(8) NOT NULL default '0',
  creature_max_health int(8) NOT NULL default '0',
  creature_max_hygiene int(8) NOT NULL default '0',
  creature_food_id smallint(2) NOT NULL default '0',
  creature_buyable tinyint(1) NOT NULL default '1',
  creature_evolution_of int(8) NOT NULL default '0',
  creature_img varchar(255) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (creature_id)
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (10, 'Eagle', 500, 150, 60, 150, 60, 3, 1, 0, 'Eagle.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (9, 'Tiger', 5000, 60, 400, 60, 400, 5, 1, 0, 'Tiger.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (8, 'Beaver', 30, 20, 20, 20, 50, 1, 1, 0, 'Beaver.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (7, 'Hiloterium', 50, 200, 200, 200, 1500, 5, 1, 0, 'Hiloterium.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (6, 'Dragon', 20000, 300, 1000, 5000, 250, 6, 1, 0, 'Dragon.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (11, 'Polar Bear', 700, 500, 500, 500, 500, 4, 1, 0, 'Polar_Bear.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (12, 'Rabbit', 20, 20, 20, 20, 50, 2, 1, 0, 'Rabbit.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (13, 'Chaos Rabbit', 8000, 1500, 1500, 1500, 100, 2, 1, 12, 'Chaos_Rabbit.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (4, 'Lion', 240, 80, 70, 400, 120, 5, 1, 0, 'Lion.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (3, 'Cat', 40, 20, 20, 90, 20, 4, 1, 0, 'Cat.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (2, 'Dog', 40, 50, 50, 60, 100, 3, 1, 0, 'Dog.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (1, 'Chinchilla', 120, 100, 100, 15, 100, 1, 1, 0, 'Chinchilla.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_config (creature_id, creature_name, creature_prize, creature_max_hunger, creature_max_thirst, creature_max_health, creature_max_hygiene, creature_food_id, creature_buyable, creature_evolution_of, creature_img) VALUES (5, 'Penguin', 500, 120, 60, 75, 50, 4, 1, 0, 'Penguin.gif');

CREATE TABLE phpbb_rabbitoshi_general (
  config_name varchar(255) NOT NULL default '0',
  config_value int(15) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (config_name)
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('thirst_time', 600);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('thirst_value', 1);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('hunger_time', 600);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('hunger_value', 1);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('hygiene_time', 3600);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('hygiene_value', 1);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('health_time', 86400);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('health_value', 5);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('rebirth_enable', 1);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('rebirth_price', 50000);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('vet_enable', 1);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('vet_price', 300);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('hotel_enable', 1);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('hotel_cost', 500);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('evolution_enable', 1);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('evolution_cost', 100);
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_general (config_name, config_value) VALUES ('evolution_time', 25);

CREATE TABLE phpbb_rabbitoshi_shop (
  item_id smallint(1) NOT NULL default '0',
  item_name varchar(255) NOT NULL default '',
  item_prize int(8) NOT NULL default '0',
  item_desc varchar(255) NOT NULL default '',
  item_type smallint(1) NOT NULL default '0',
  item_power int(8) NOT NULL default '0',
  item_img varchar(255) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (item_id)
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_shop (item_id, item_name, item_prize, item_desc, item_type, item_power, item_img) VALUES (1, 'Rabbitoshi_items_seeds', 10, 'Rabbitoshi_items_seeds_desc', 1, 1, 'Seeds.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_shop (item_id, item_name, item_prize, item_desc, item_type, item_power, item_img) VALUES (2, 'Rabbitoshi_items_carrots', 20, 'Rabbitoshi_items_carrots_desc', 1, 20, 'Carotts.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_shop (item_id, item_name, item_prize, item_desc, item_type, item_power, item_img) VALUES (3, 'Rabbitoshi_items_meat', 30, 'Rabbitoshi_items_meat_desc', 1, 3, 'Fresh_meat.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_shop (item_id, item_name, item_prize, item_desc, item_type, item_power, item_img) VALUES (4, 'Rabbitoshi_items_fish', 30, 'Rabbitoshi_items_fish_desc', 1, 3, 'Fish.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_shop (item_id, item_name, item_prize, item_desc, item_type, item_power, item_img) VALUES (5, 'Rabbitoshi_items_gazelle', 100, 'Rabbitoshi_items_gazelle_desc', 1, 8, 'Gazelle.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_shop (item_id, item_name, item_prize, item_desc, item_type, item_power, item_img) VALUES (6, 'Rabbitoshi_items_diamonds', 500, 'Rabbitoshi_items_diamonds_desc', 1, 10, 'Diamonds.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_shop (item_id, item_name, item_prize, item_desc, item_type, item_power, item_img) VALUES (7, 'Rabbitoshi_items_limpid_water', 2, 'Rabbitoshi_items_limpid_water_desc', 2, 4, 'Limpid_water.gif');
INSERT INTO phpbb_rabbitoshi_shop (item_id, item_name, item_prize, item_desc, item_type, item_power, item_img) VALUES (8, 'Rabbitoshi_items_cleaner', 500, 'Rabbitoshi_items_cleaner_desc', 3, 10, 'Cleaner.gif');


CREATE TABLE phpbb_rabbitoshi_shop_users (
  item_id mediumint(8) NOT NULL default '0',
  user_id mediumint(8) NOT NULL default '0',
  item_amount mediumint(8) NOT NULL default '0',
  KEY item_id (item_id),
  KEY user_id (user_id)
) TYPE=MyISAM;

CREATE TABLE phpbb_rabbitoshi_users (
  owner_id int(8) NOT NULL default '0',
  owner_last_visit int(11) NOT NULL default '0',
  owner_creature_id smallint(2) NOT NULL default '0',
  owner_creature_name varchar(255) NOT NULL default '',
  creature_hunger int(8) NOT NULL default '0',
  creature_thirst int(8) NOT NULL default '0',
  creature_health int(8) NOT NULL default '0',
  creature_hygiene int(8) NOT NULL default '0',
  creature_age int(11) NOT NULL default '0',
  creature_hotel int(11) NOT NULL default '0',
  owner_notification tinyint(1) NOT NULL default '0',
  owner_hide tinyint(1) NOT NULL default '0',
  owner_feed_full tinyint(1) NOT NULL default '1',
  owner_drink_full tinyint(1) NOT NULL default '1',
  owner_clean_full tinyint(1) NOT NULL default '1',
  PRIMARY KEY  (owner_id)
) TYPE=MyISAM;


�ӡ�õ�駤�� Chash hak
Code:
This is a highly customizable rewards system.

Create multiple currencies and allow users to earn by posting, starting topics and even on a per-character basis.

Set bonuses for various user groups, ranks and levels.

Comes complete with a logging system, an events engine (for other hacks) and an API for use with other hacks, spam prevention tools and SQL installer.
���仢�ҧ��
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
ryuozero
Site Admin


�������: 13 Jul 2005
�ͺ: 1145

ͺ�ͺ�����: Thu Dec 06, 2007 6:21 pm    ����ͧ: ͺҧͤ

http://board.kailandz.com/viewtopic.php?p=1155217
http://www.nitade.net/w9x22fuhjm/portal.php
���仢�ҧ��
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
���§�ӴѺ��ͤ����ͺ�ҡ��͹˹��:   
ҧǢ   ͺ    �����������֡�� -> Phpbb3 ��Ѻ���� GMT
˹�� 1 �ҡ 1

 
价��:  
�س�������ö���ҧ��Ǣ������
�س�������ö�����ͺ
�س�������ö��䢢�ͤ����ͧ�س
�س�������öź��ͤ����ͧ�س
�س�������öŧ��ṹ


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
-- Template created by dav.bo=> PurpleStylus --


For Support - http://forums.BizHat.com

Free Web Hosting | Free Forum Hosting | FlashWebHost.com | Image Hosting | Photo Gallery | FreeMarriage.com

Powered by PhpBBweb.com, setup your forum now!